ࡱ> a` g2ɀ\pMohw-UP Ba==ii']8X@"1BArial1BArial1BArial1BArial1BArial1BArial1B˳1h8ѹ@ 1,8ѹ@ 18ѹ@ 18ѹ@ 1ѹ@ 1ѹ@ 1<ѹ@ 1>ѹ@ 1?ѹ@ 14ѹ@ 14ѹ@ 1 ѹ@ 1 ѹ@ 1ѹ@ 1ѹ@ 1 ѹ@ 1ѹ@ 1ѹ@ 1@ѹ@ +" "#,##0;\-" "#,##05" "#,##0;[Red]\-" "#,##07" "#,##0.00;\-" "#,##0.00A" "#,##0.00;[Red]\-" "#,##0.00e*0_-" "* #,##0_-;\-" "* #,##0_-;_-" "* "-"_-;_-@_-,)'_-* #,##0_-;\-* #,##0_-;_-* "-"_-;_-@_-u,8_-" "* #,##0.00_-;\-" "* #,##0.00_-;_-" "* "-"??_-;_-@_-4+/_-* #,##0.00_-;\-* #,##0.00_-;_-* "-"??_-;_-@_-\$#,##0_);\(\$#,##0\)\$#,##0_);[Red]\(\$#,##0\) \$#,##0.00_);\(\$#,##0.00\)% \$#,##0.00_);[Red]\(\$#,##0.00\)4/_(\$* #,##0_);_(\$* \(#,##0\);_(\$* "-"_);_(@_)61_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)<7_(\$* #,##0.00_);_(\$* \(#,##0.00\);_(\$* "-"??_);_(@_) yyyy/mm/dd\                          ff  ` a>   P P     -   x@ @ * 8@ @ ||D卻8}A} ##0.00\)ef@_)#0}A} ##0.00\)ef@_)#0}A} ##0.00\)ef@_)#0}A} ##0.00\)ef@_)#0}A} ##0.00\)ef@_)#0}A} ##0.00\)ef @_)#0}A} ##0.00\)L@_)#0}A} ##0.00\)L@_)#0}A} ##0.00\)L@_)#0}A} ##0.00\)L@_)#0}A} ##0.00\)L@_)#0}A} ##0.00\)L @_)#0}A} ##0.00\)23@_)#0}A} ##0.00\)23@_)#0}A} ##0.00\)23@_)#0}A} ##0.00\)23@_)#0}A} ##0.00\)23@_)#0}A}! ##0.00\)23 @_)#0}A}" ##0.00\)@_)#0}A}# ##0.00\)@_)#0}A}$ ##0.00\)@_)#0}A}% ##0.00\)@_)#0}A}& ##0.00\)@_)#0}A}' ##0.00\) @_)#0}-}( ##0.00\)}}) }##0.00\)@_)#0_-" ??_- }A}* ##0.00\)@_)#0}x}+##0.00\)@_)_- ?? }A}- e##0.00\)@_)}-}. ##0.00\)}}/ ##0.00\)@_)???_- ????? ??? ???}A}2 }##0.00\)@_)}U}3 ##0.00\)@_)_- }}4 ??v##0.00\)̙@_)_- ??  }-}5 ##0.00\)}A}6 ##0.00\)@_)}A}7 ##0.00\)?@_)}A}8 ##0.00\)23@_)}-}9 ##0.00\)}A}: a##0.00\)@_)}}; ???##0.00\)@_)???_- ????? ??? ???}-}> ##0.00\)}-}? ##0.00\)}-}@ ##0.00\)}A}B ##0.00\)ef@_)}-}C ##0.00\) 20% - p1G 20% - p1 ef % 20% - p2G" 20% - p2 ef % 20% - p3G& 20% - p3 ef % 20% - p4G* 20% - p4 ef % 20% - p5G. 20% - p5 ef % 20% - p6G2 20% - p6 ef % 40% - p1G 40% - p1 L % 40% - p2G# 40% - p2 L渷 % 40% - p3G' 40% - p3 L % 40% - p4G+ 40% - p4 L % 40% - p5G/ 40% - p5 L % 40% - p6G3 40% - p6 Lմ % 60% - p1G 60% - p1 23 % 60% - p2G$ 60% - p2 23ږ % 60% - p3G( 60% - p3 23כ % 60% - p4G, 60% - p4 23 % 60% - p5G0 60% - p5 23 %! 60% - p6G4 60% - p6 23 % "p1;p1 O % #p2;!p2 PM % $p3;%p3 Y % %p4;)p4 d % &p5;-p5 K % 'p6;1p6 F % (8- 8 % )ĬoĬ }% *h7h % +T^ T ,1( -ђ7 e%.$ MѤ¸Ғ35$ MѤ¸ % /@ Uxǒs@ Ux %????????? ???0|\1"|\ [0]2Ű @?Ű @ }% 3}ŒG} %OO 4%o% ̙ ??v% 5ȩ+ȩ I}% 6ȩ 1=ȩ 1 I}%O 7ȩ 2=ȩ 2 I}%? 8ȩ 3=ȩ 3 I}%23 9ȩ 4/ȩ 4 I}% :Lǒ7L a% ;%o% ???%????????? ???<T="T [0]\ >\ 2/\ 2 % ?\ 3/\ 3 % @\ 4/\ 4 %XTableStyleMedium9PivotStyleLight16`2XSheet 1RR8 9C-2016D ܭ,ҐǬ TĬ ½ mT $ ”pȬ201601251538492016Dij tɀ Ȁ3.0 ‰Ĭ mݹXٳ-3,2016D 8 EA ¤\ 1 Ĭ $ 8 ƭYŀ m4 | Y HŴ t mݹXٳ-59mݹXٳ-105 mݹXٳ-7320160119130324 mݹXٳ-7 < X pȌ20160129093015$ ȵ¥ (Ԍ l p ƭ mݹXٳ-77201601052108312016012015302620160115193402mݹXٳ-12720160105192123 mݹXٳ-55ȩmݹXٳ-123m mݹXٳ-86mݹXٳ-140201601221529122016011810002620160126093432201601220915102016012112382620160122145654mݹXٳ-14420160122154337 mݹXٳ-1420160114104516 04ܭ 0 04 \ ܭ 0 Lżœ '1x1Ĭ0ٳ' 8 HŴ20160122173448$޹t 04 0 p ƭ2016Dij $ Ĭ 201601251511032016012217340620160105192555.ȐȀ (PMO) '15D  '16D Ĭ Ȝ ƭ201601191703332016Dij ư1 ­Ȁ Ept0 0 ¤\ tǩHŴ201601081359182016D 0ǰٳ HŴP! 8 201601290931116XX 0mYX̸X $  \ ` 0|ǀȕ`H XǬpȌ(@X \X)$P?D0@$A rBfCDEFdGXdHXNIBDJ8JK>HL<"M 3NOCPWQ(uRFST'VccB g2ɀ h=g xԈ dMbP?_*+%&?'?(?)?M Samsung ML-3475 Series 4dXXA4PRIV 4 x6AdministratorUntitled ddX2222222222Administrator  "dXX??&U} } } [} } } m } $  Hh @@@@@@@@ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ CBCCCCCCC B BJ B B B B BE B A AP A( A A A A A AR A A] A A A A A A A AW A4 A4 A A A A AA AQ A A A A A A3 A A A A A A A A A A A A A A A A" A} A< A4 A4 A4 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A` Ay A A A A A A A A A A A A4 A A A A A A A A A A A! A8 Ax A A A A A A A@ A A A A4 A A A A A A A A A A AH A A A A A A A A A: A A A A A A Ad AG A A A A A A A A A A A A A A A A AZ A4 A4 A A A A A A A A A A2 A A* Av Ar A A A A A Ap A! A A A A A A A A A# A A A A A A A A A A A4 A A A' A A A A A A A A+ A Az A A A A A A" A? A A A A A A A A. A A A A A A Aq A Ao A A A A AD6l&pppppppppppppppppppppppppppppp @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-@.@/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@;@<@=@>@?@ A A= A0 A A A A A !A !A( !A !A4 !A4 !A !A !A "A "A "A "A4 "A4 "A "A "A #A #A #A #A4 #A4 #A #A2 #A $An $Ab $A $A $A $A $A $A %AO %A %A7 %A %A %A %A %A &A &A &A] &A &A &A &A &A 'A6 'A 'A1 'A 'A 'A 'A 'A (A (Af (A (A (A (A (A (A )A )A )Aa )A )A )A )A )A *AT *A *A *A *A *A *A *A +At +A; +A +A +A +A +A +A ,A ,A% ,A ,A ,A ,A ,A ,A -A\ -A -Ac -A -A -A -A -A .A{ .A .A- .A .A .A4 .A .A /A /A /A /A /A /A /A /A 0A 0Aj 0A 0A 0A 0A 0A 0A 1A 1A 1A& 1A 1A 1A 1A 1A 2AU 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 3A 3A 3A) 3A4 3A4 3A 3A 3A 4A. 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 5A 5A^ 5AY 5A 5A 5A 5A 5A 6A 6A 6A 6A 6A 6A4 6A 6A 7A 7A> 7A 7A 7A 7A 7A 7A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 9A 9A6 9A 9A 9A 9A 9A 9A :A :A :Ai :A :A :A :A :A ;A ;Am ;A: ;A ;A ;A4 ;A ;A <A <A <AC <A <A <A4 <A <A =A =A =A5 =A =A =A4 =A =A >A >A >A, >A >A >A >A >A ?Ah ?A ?A ?A ?A ?A ?A ?ADlppppppppppppppppppppppppppppppp@@A@B@C@D@E@F@G@H@I@J@K@L@M@N@O@P@Q@R@S@T@U@V@W@X@Y@Z@[@\@]@^@_@ @A @A @A' @A @A @A @A @A AA AA AA/ AA AA AA AA AA BAe BA[ BA- BA BA BA BA BA CA CA CA CA CA CA CA CA DA DA DA DA DA DA DA DA EA9 EAV EA2 EA EA EA4 EA EA FA FA FA FA4 FA4 FA FA FA GAK GA GA GA GA GA4 GA GA HAw HA HA HA HA HA HA HA IA| IA IA% IA IA IA IA IA JA< JA JA JA JA JA JA JA KA$ KA$ KA KA4 KA4 KA KA KA LA0 LA LA_ LA4 LA4 LA LA LA MA MA MA MA4 MA4 MA MA2 MA NA NA NAX NA NA NA NA NA OAM OAg OA9 OA OA OA OA2 OA PAl PA PA* PA PA PA4 PA2 PA QA QA) QAB QA QA QA QA QA RA RA8 RA RA RA RA RA RA SA SA SA SA4 SA4 SA SA SA TA TA TA TA TA TA4 TA TA UA UA> UA+ UA4 UA4 UA UA UA VA VA VA/ VA VA VA4 VA VA WA WA WAL WA WA WA4 WA WA XA XAs XA XA XA XA XA XA YA1 YA YA? YA YA YA YA YA ZA ZAI ZA ZA ZA ZA ZA ZA [A7 [A [A4 [A [A [A [A [A \A \AA \A@ \A \A \A \A \A ]AF ]A ]AD ]A ]A ]A ]A ]A ^A= ^Au ^A3 ^A ^A ^A ^A ^A _A _A _A& _A _A _A _A _ADlppppppppppppppppppppppppppppppp`@a@b@c@d@e@f@g@ `A `A# `A5 `A `A `A `A `A aA aA aA aA aA aA aA aA bA, bA bAN bA bA bA bA bA cAk cA~ cA cA cA cA cA cA dA dA dA dA dA dA dA dA eA eA eA; eA4 eA4 eA eA eA fA fA fA fA fA fA fA fA gA gAS gA gA4 gA4 gA gA2 gA ppppppp>@CB 7ggD Oh+'0T(0 @LMohw-UP@o՜.+,0HP X`hp x Sheet 1 ũƮ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOQRSTUVWYZ[\]^_Root Entry FWorkbookSummaryInformation(PDocumentSummaryInformation8X